Taisyklės

PASLAUGŲ TEIKIMO INTERNETO SVETAINĖJE PIRKEU.LT TAISYKLĖS 


1. Sąvokos ir sutarties aiškinimas    

1.1 Ši paslaugų teikimo sutartis (toliau – Sutartis) yra sudaroma UAB Pigu Perku Group, veikiančios kaip „Pardavėjas“ ir kliento, veikiančio kaip „Pirkėjas“, vardu. Ši Sutartis tampa privaloma Duomenų tvarkytojui ir Duomenų valdytojui pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. UAB Pigu Perku Group paslaugos teikiamos, vadovaujantis žemiau nurodytomis sąlygomis. Kiekvienas  paslaugų naudotojas, registruodamasis PirkEU.lt internetinėje svetainėje sutinka su paslaugų teikiamomis sąlygomis ir taisyklėmis.    

1.2 Užsakant paslaugas internetu, sutartis laikoma sudaryta ir įsigaliojusia, nuo to momento, kai pirkėjas užsiregistruoja ir pažymi varnele, kad sutinka su šiomis paslaugų teikimo taisyklėmis ir  ir įsipareigoja jų laikytis. Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Pardavėjo duomenų bazėje.    

1.3 Pirkėjas patvirtindamas tapatybę, nuo to momento, sutinka, kad UAB Pigu Perku Group tvarkys asmens duomenis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679.  UAB Pigu Perku Group veikia, kaip  duomenų tvarkytojas, savo kliento, veikiančio kaip duomenų valdytojas vardu. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.    

2. Pirkėjo teisės ir pareigos    

2.1 Pirkėjas registracijos metu privalo pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją Pardavėjui.    

2.2 Užsakymo langelyje Pirkėjas pažymėjęs „sutinku su svetainės taisyklėmis“ ir paspaudęs mygtuką „registruotis“, patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis, t.y. yra sudaroma pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pardavėjo bei Pirkėjo.    

2.3 Pirkėjas sutinka, kad UAB Pigu Perku Group neprisiima pervežimo rizikos už dūžtančias, greitai gendančias ir neatsparias temperatūrų svyravimui.    

2.4 Pirkėjas sutikdamas su taisyklėmis įsipareigoja, jog nesiųs prekių, kurios draudžiamos siųsti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir išvežti iš Vokietijos, Ispanijos, Lenkijos, JK, Prancūzijos, Italijos, Latvijos, Nyderlandų, Čekijos, Portugalijos ir Japonijos pagal Vokietijos, Ispanijos, Lenkijos, JK, Prancūzijos, Italijos, Latvijos, Nyderlandų, Čekijos, Portugalijos ir Japonijos įstatymus:   
 

 • radioaktyvių, sprogių, ėdžių, nuodingų, degių, šalčiui neatsparių, stipraus kvapo arba tepių medžiagų;
 • sprogmenų ir fejerverkų;
 • nesandariai uždarytų ar dužių talpų su skysčiais;
 • greitai gendančių maisto ir ne maisto produktų;
 • pinigų (monetų, banknotų) jų ekvivalentų, kredito bei išankstinio apmokėjimo kortelių, banko čekių, tuščių čekių, akcijų, obligacijų, vekselių, dovanų kortelių, renginių bilietų, loterijos bilietų, aktyvuotų SIM kortelių mobiliesiems telefonams,asmens dokumentų;
 •  brangiųjų metalų ir brangiųjų akmenų, antikvarinių daiktų, meno kūrinių;
 • gyvų gyvūnų, paukščių;
 • tinkamai neįpakuotų aštrių ir pjaunančių daiktų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų (įskaitant vaistines kanapes);
 • sprogmenų, ginklų, šaudmenų ir jų dalių;
 • tabako gaminių ir alkoholinių gėrimų;
 • produktų, kurių sudėtyje yra alkoholio;
 • rūkomų produktų (pvz. e-cigarečių aromatai, skystis cigaretėms ir t.t.);
 • daiktus su įžeidžiančio ar nepadoraus pobūdžio užrašais ar atvaizdais;
 • aerozolių;
 • suklastotų prekių, pažeidžiančių intelektinės nuosavybės teises (INT);
 • banderolių / mokesčių lipdukų;
 • biologinių medžiagų ir infekcijų sukėlėjų;
 • dujų balionų;
 • gesintuvų;
 • juvelyrinių dirbinių ir laikrodžių (išskyrus bižuteriją);
 • magnetų ir kitų daiktų, turinčių feromagnetinių medžiagų;
 • naftos;
 • medžioklės (gyvūnų) trofėjų, gyvūnų dalių (oda, kaulai, ragai, kailis), gyvūnų liekanų arba gyvūninės kilmės produktų neskirtų vartoti žmonėms;
 • padirbtos valiutos;
 • pavienių (neįmontuotų) oro pagalvių;
 • pavienių baterijų;
 • pavojingų bei degių medžiagų (pagal IATA reikalavimus);
 • pornografinio ir kito įžeidžiančio turinio turinčių daiktų;
 • receptinių ir nereceptinių vaistų siunčiantis ne Europos sąjungoje;
 • saugos diržų;
 • sauso ledo;
 • augalų (tik sėklas);
 • savaime prisipučiančių gelbėjimosi liemenių;
 • tauriųjų metalų;
 • variklių, generatorių ir pavarų dėžių ar kitų automobilių detalių, kuriose yra kuro;
 • žmonių organų, embrionų bei palaikų, įskaitant pelenus;
 • visų daiktų, kurių transportavimas yra uždraustas įstatymų kilmės, tranzito ar paskirties šalyje (pvz. dramblio kaulo gaminiai);
 • kitus daiktus, kuriuos draudžiama siųsti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir išvežti iš Vokietijos, JK, Lenkijos, Prancūzijos, Ispanijos, Italijos, Latvijos, Nyderlandų, Čekijos, Portugalijos ir Japonijos pagal Vokietijos, JK, Lenkijos, Prancūzijos, Ispanijos, Italijos, Latvijos, Nyderlandų, Čekijos, Portugalijos ir Japonijos įstatymus.


2.5 Pirkėjas sutikdamas su taisyklėmis įsipareigoja, kad prekės, kurios siunčiamos į Lietuvą yra apmokėtos. Prie siuntos turi būti pateikiamas pirkimo pardavimo kvitas ar sąskaita faktūra. Pažeidus įsipareigojimą, pirkėjas gaus atlyginti nuostolius pardavėjui.    

2.6 Pirkėjas sutikdamas su taisyklėmis sutinka, kad neatsiimtos ir neidentifikuotos siuntos, praėjus 3 mėnesių sandėliavimo laikotarpiui būtų utilizuojamos.    

2.7 Pirkėjas sutikdamas su taisyklėmis sutinka, kad siuntas atsiims per 30 kalendorinių dienų nuo atvykimo į Lietuvą, t.y. pasikeitus siuntos statusui – Siunta skirstymo centre (Lietuva). Siuntos neatsiėmus per 30 kalendorinių dienų nuo siuntos atvyko į Lietuvą dienos, už kiekvieną papildomą saugojimo dieną taikomas 1 eur mokestis. Šis mokestis skaičiuojamas atskirai kiekvienai pirkėjo siuntai.

2.8 Pirkėjas patvirtindamas tapatybę sutinka gauti informacinio tipo elektroninius laiškus apie siuntos statuso pasikeitimus, svarbią informaciją apie  pasikeitimus ir kt. naujienas. Informacija siunčiama iki jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.   

2.9 Pirkėjas privalo apmokėti visas išlaidas (siuntos vertė, pardavėjo siuntimo išlaidos ir t.t.) susijusias su siunta iki siuntos pristatymo į UAB Pigu Perku Group sandėlius užsienyje. Siuntos, kurių išlaidos pristatymo į užsienio sandėlį metu yra neapmokėtos arba nepilnai apmokėtos, nebus priimamos ir klientas pretenzijų dėl tokių siuntų pateikti negalės. Visos siuntos privalo būti apmokėtos iki pristatymo į UAB Pigu Perku Group užsienio sandėlius. 

2.10 Jei siunta yra nestandartinių matmenų prieš siuntos pristatymą turite susisiekti su mūsų klientų aptarnavimų. Jei siuntos ilgio išmatavimai yra didesni nei 220 cm reikėtų kreiptis asmeniškai į mūsų klientų aptarnavimą. 


3. Pardavėjo teisės ir pareigos    

3.1 Pardavėjas įsipareigoja pirkėjui pristatyti jo prekes gautas Vokietijos, Ispanijos, Lenkijos, JK, Prancūzijos, Italijos, Latvijos, Nyderlandų, Čekijos, Portugalijos ir Japonijos sandėliuose į Lietuvą, jei pirkėjas nepažeidė įsipareigojimų. 

3.2 Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos Pirkėjo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos kietiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus įstatymo numatytus atvejus.    

3.3 Pardavėjas neatsako už negautas ar gautas pažeistas siuntas.    

3.4 Kilus įtarimui dėl siuntos turinio, pasiliekame teisę siuntas patikrinti, arba esant didelio tūrio pakuotei, jas perpakuoti.    

3.5 Jei  siuntoje yra draudžiamų siųsti daiktų,  UAB Pigu Perku Group tokią siuntą grąžina siuntėjui arba konfiskuoja įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.    

3.6 UAB Pigu Perku Group neatsako už pašto siuntų nepristatymą, jeigu nurodytas neteisingas adresas, gavėjas atsisako priimti pašto siuntą.    

3.7  UAB Pigu Perku Group atsisako priimti siuntas iš trečiųjų šalių į Europos sandėlius.

3.7.1 Trečiųjų šalių sandėliuose priimame siuntas tik tos trečiosios šalies.     

3.8 UAB Pigu Perku Group neprisiima jokios atsakomybės už per klaidą priimtas siuntas su šiame skyriuje nurodyto turinio daiktais. UAB Pigu Perku Group turi teisę bet kurioje stadijoje nustatyta tvarka sustabdyti vežimą ir patikrinti pakuotės turinį, surašant komisijos aktą, jeigu turi įtarimą, kad siuntoje yra uždrausti vežti daiktai, kurie gali kelti pavojų žmonių sveikatai ar kitoms siuntoms, draudžiami vežti kitų valstybių teritorija. Kilus įtarimui, jog pirkėjas gali pažeisti Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Jungtinės karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Ispanijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Nyderlandų Federacinė Valstybė, Čekijos Respublikos, Portugalijos Respublikos ar Japonijos įstatymus UAB Pigu Perku Group gali atsisakyti priimti siuntas, o jei buvo priimtos grąžinti pardavėjui. Tokiu atveju UAB Pigu Perku Group imasi visų būtinų saugumo priemonių. Paslaugos Mokėtojas pilnai atlygina dėl to UAB Pigu Perku Group patirtus nuostolius ir turto išlaidas, nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje jie buvo patirti.

3.9 Pardavėjas įsipareigoja ruošti užsakymą atsiėmimui/išsiuntimui tik tuomet, kai visos jame esančios siuntos yra gautos į siuntų skirstymo centrą

3.10 Renkantis pristatymą per mūsų partnerių tarnybas (DPD, Omniva), siuntos pristatymo metu Pirkėjas arba Pirkėjo atstovas kartu su transporto įmonės atstovu privalo patikrinti siuntos būklę pristatymo metu. Priėmus prekę be pretenzijų iš kurjerio, pretenzijos dėl pažeistų prekių nebus nagrinėjamos.    
Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus. Vėliausiai pretenziją apie pažeidimus ar kitus neatitikimus pateikite per 24 val. nuo siuntos gavimo valandos (nuo tada, kai siuntos gavimą patvirtinate parašu kurjeriui).    
Pirkėjui ar Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos, jei neįrodoma priešingai.

3.11 Pasirinkę pristatymą į mūsų parterių (DPD/Omniva) paštomatus siuntą privalote patikrinti prie paštomato, siuntos atsiėmimo metu. Jeigu pastebėjote, jog siunta yra pažeista, nedelsiant kreipkitės į PirkEU klientų aptarnavimą. Susisiekus su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi, jums bus suteikta visa reikalinga informacija, norint pateikti pretenziją kurjerių tarnybai. 

3.12 UAB Pigu Perku Group atsakomybė prasideda tik nuo to momento, kai UAB Pigu Perku Group įmonės darbuotojas priimta siuntą užsienio sandėlyje. Jei siunta buvo netinkamai supakuota ir transportavimo metu pažeista, dėl netinkamo pakavimo, UAB Pigu Perku Group nėra atsakingi už žalos atlyginimą klientui, net jei siunta buvo priimta. 

3.13 Pasikeitus sandėlio adresui ar sandėliui užsidarius, siuntos, kurios bus pristatytos į sandėlį po nurodyto termino, nebus laikoma PirkEU atsakomybe.

3.14 Pardavėjas įsipareigoja gautas siuntas Europos sąjungos šalyje, artimiausiu numatytu siuntų išvežimo laiku, išvežti į Lietuvą, nepriklausomai nuo to ar klientas jau apmokėjo už transportavimo paslaugą, kadangi siuntos užsienio šalyje nėra sandėliuojamos.

4. Tinkamas pakavimas

4.1 Siuntos mūsų sandėlius privalo pasiekti tinkamai supakuotos ir nepažeistos (be defektų), nes kitu atveju Pigu Perku Group neprisiima atsakomybės už transportavimo metu apgadintas siuntas bei nekompensuoja patirtų nuostolių.

4.2 Visos siuntos privalo turėti išorinį įpakavimą, pritaikytą pagal pakuotės turinio specifines savybes. Tinkamas siuntos įpakavimas yra toks, kai nepažeidus pakuotės neįmanoma pasiekti bei sugadinti viduje esančios prekės. Pakuotė turi apsaugoti turinį taip, kad jis nebūtų pažeidžiamas dėl spaudimo, transportavimo kartu su kitomis siuntomis bei tolimesnio administravimo. Taip pat pakuotė privalo užtikrinti, jog nebus keliamas pavojus žmonėms, kitoms siuntoms, įrenginiams, transportui ir pan. 

4.3 Netinkamai supakuotos siuntos gali būti nepriimtos arba gali būti taikomas papildomas pakavimo mokestis. 

4.4 Siuntos įpakavimo reikalavimai: 

 • standumas ir stabilumas;
 • užpildymas;
 • sandarumas;
 • užklijavimas.

Plačiau apie tai - TINKAMAS PAKAVIMAS.

4.5 Jei siunta buvo netinkamai supakuota ir transportavimo metu pažeista, dėl netinkamo pakavimo, UAB Pigu Perku Group nėra atsakingas už žalos atlyginimą klientui, net jei siunta buvo priimta.

4.6 Draudimas taikomas tik tinkamai supakuotai siuntai.

4.7 Jeigu siunta yra netinkamai įpakuota, priklausomai nuo prekės, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

5. Mokėjimo tvarka    

5.1 Visi mokėjimai, priklausomai nuo Jūsų pasirinkto mokėjimo būdo, yra atliekami pavedimu į interneto svetainėje nurodytą UAB  Pigu Perku Group arba UAB Pigu Perku Group įgalioto trečiojo asmens Paysera LT, UAB, teikiančio mokėjimo paslaugas, banko sąskaitą.

5.2 UAB Pigu perku group sąskaitų už transportavimo paslaugas nekoreguoja. Atkreipiame dėmesį, kad būtina pasirinkti sąskaitos gavėjo duomenis prieš atliekant mokėjimą.

6. Draudimas

6.1  Visi mūsų klientų siuntiniai automatiškai  yra apdrausti  „ERGO Insurance SE Lietuvos filiale“pagal standartinę vežėjo atsakomybę (Pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (Varšuvos konvencija)), kuris klientui yra nemokamas, tačiau standartinė vežėjo atsakomybė, pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (Varšuvos konvencija), kompensuojama suma lygi apie 10 eurų už 1 kilogramą. Klientas gali papildomai apsidrausti siuntą pasinaudoję  PirkEU platforma.

6.1.1 Draudimo  suma negali viršyti tikrojo pirkinio vertės. Už apgaulingą didesnės  siuntos vertės, nei yra iš tikrųjų, nurodymą ar klastojimą siuntėjas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

6.1.2 Jei siunta atsiimama atsiėmimo punkte, siunta turi būti apžiūrėta atsiėmimo metu. Kitu atveju, siuntos draudimas gali būti netaikomas.

6.1.3 Draudimas galioja transportavimui iki skirstymo centro. Jei užsisakomas pristatymas per kurjerį ar paštomatą, draudimo atsakomybę perima  trečioji šalis atliekanti pristatymą.

6.2 PirkEU draudimas

6.2.1.Klientai  užsakę savo pirkinius per PirkEU platformą turi galimybę užsisakyti draudimą savo siuntai  nuo nelaimingų atsitikimų ir už apgadintą ar dingusį siuntinį atgauti jo turinio vertei lygią sumą bei siuntimo išlaidas:

6.2.2 Maksimali draudimo (įvertinimo) suma – 1 000  Eur.

6.2.3 Pateikiant užsakymą ir pasirenkant draudžiamos siuntos vertę, siuntinių bendra vertė negali būti didesnė už visos apdraustosios  siuntos draudimo sumą.

6.2.4 Draudimo  suma negali viršyti tikrojo pirkinio vertės. Už apgaulingą didesnės  siuntos vertės, nei yra iš tikrųjų, nurodymą ar klastojimą siuntėjas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

6.2.5 Jei siunta atsiimama atsiėmimo punkte, siunta turi būti apžiūrėta atsiėmimo metu. Atsiėmimo punkte neįvertinus siuntos turinio ir pastebėjus pažeidimus, bet neužpildžius pretenzijos akto, laikoma, kad siunta buvo priimta be pažeidimų. 

6.2.6 Draudimas galioja transportavimui iki skirstymo centro. Jei užsisakomas pristatymas per kurjerį ar paštomatą, draudimo atsakomybę perima  trečioji šalis atliekanti pristatymą.

6.3 PirkEU ar kitas užsakytas draudimas nedengia išlaidų ar nuostolių, patirtų esant tokioms sąlygoms:

6.3.1 Pasekmių tipo išlaidos (netiesiogiai draudžiamasis įvykio sąlygotos išlaidos, pvz.: prastovos)

6.3.2 Kliento ar trečiųjų šalių aplaidumas (pvz.: netinkamas įpakavimas)

6.3.3 Siuntoje yra draudžiamų siųsti pirkinių nurodytų PirkEU taisyklės 2.4 punkte, nors PirkEU ir pristatė į Lietuvą.

7. Siuntų deklaracijos iš trečiųjų šalių

7.1 Pardavėjas juridinių asmenų siuntų iš trečiųjų šalių deklaracijų pateikimo nevykdo. Pateikiamos tik fizinių asmenų deklaracijos.

7.2 Klientas privalo deklaruoti siuntinius iš trečiųjų šalių per 24 val. nuo siuntos įvedimo į sistemą.

7.3 PVM importo deklaracijas siuntoms iš Jungtinės Karalystės bei Japonijos formuoja ir pateikia tarpininkavimo paslaugas teikianti įmonė. Siuntos deklaravimo dokumentai nėra viešai prieinami ar pateikiami pirkeu.lt svetainėje. Pirkeu.lt siuntų deklaravimo paslaugą teikiantys tarpininkai siuntos deklaravimo dokumentą gali pateikti kliento prašymu. Šį prašymą klientas turi teikti el. paštu: [email protected] 

7.4 Prekių, kurių dėl akcizo ar specialių transportavimo poreikių pardavėjas negali transportuoti į Lietuvą, pvz: alkoholis, arba jeigu prekių suma viršija 150 eurų (galioja tik siuntoms iš Jungtinės Karalystės), grąžinamos pardavėjui arba klientas siuntą gali nukreipti į norimą atsiėmimo tašką trečiosios šalies viduje. Administravimo įkainis 20 eurų, jei klientas atsiunčia grąžinimo siuntos lipduką su užsakytu kurjerio atvykimu (siuntos paėmimui). Jeigu siuntos lipduku rūpinasi  UAB Pigu Perku Group, grąžinimo kaina - 20 eurų + išsiuntimo išlaidos. Pirkėjas sutikdamas su taisyklėmis įsipareigoja, jog nesiųs:

 • radioaktyvių, sprogių, ėdžių, nuodingų, degių, šalčiui neatsparių, stipraus kvapo arba tepių medžiagų;
 • nesandariai uždarytų ar dužių talpų su skysčiais;
 • greitai gendančių maisto ir ne maisto produktų;
 • pinigų, obligacijų, monetų, brangiųjų metalų ir brangiųjų akmenų, vertybinių popierių, antikvarinių daiktų, asmens dokumentų;
 • gyvų gyvūnų, paukščių;
 • tinkamai neįpakuotų aštrių ir pjaunančių daiktų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų;
 • sprogmenų, ginklų, šaudmenų ir jų dalių;
 • tabako gaminių, nikotino pagalvėlių, elektrinių cigarečių (įskaitant vienkartines) ir kaitinamojo tabako įrenginių / sistemų ir alkoholinių gėrimų;
 • daiktus su įžeidžiančio ar nepadoraus pobūdžio užrašais ar atvaizdais;
 • dezinfekcinius skysčius ir kitas tokio pobūdžio priemones;
 • kūno dezodorantus ir priemones nuo prakaitavimo (antiperspirantai);
 • parfumerijos ir jos gaminių;
 • patalpų oro kvepinimo arba gaivinimo preparatus;
 • kitus daiktus, kuriuos draudžiama siųsti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir išvežti iš Jungtinės Karalystės pagal Jungtinėje Karalystėje galiojančius įstatymus.

7.4.1 Dovanų bei kitų daiktų, nesiunčiame iš trečiųjų šalių, kurių vertės negalima pagrįsti dokumentu.

7.5 Jeigu informacija deklaracijoje yra pateikta klaidingai ir kylą įtarimų dėl duomenų tikslumo, bet kuriuo metu galimas siuntos patikrinimas ir esant klaidingai informacijai, siuntos kelias gali būti nutraukiamas tą pačią akimirką.

7.6 Trečiųjų šalių deklaracijų dokumente būtinai turi būti nurodyta ši informacija:

 • siuntėjo/pardavėjo informacija;
 • sąskaitos/pirkimo data;
 • sąskaitos/pirkimo užsakymo numeris;
 • visa suma ir valiuta;
 • suma už transportavimą ir produktus.

7.7 Siuntos iš trečiųjų šalių į Lietuvą bus siunčiamos tik su patvirtintomis deklaracijomis. Siuntos iš trečiųjų šalių sandėlio gali būti transportuojamos į Lietuvą tik su patvirtintomis deklaracijomis, kurios yra patvirtintos ne vėliau kaip 24 val. iki numatytos siuntų išvežimo datos.

7.8 Dėl deklaracijos duomenų neatitikimų gali būti taikomi papildomi administravimo mokesčiai. 

7.8.1 Kai siuntos jau yra muitinės sandėlyje ir dėl kliento kaltės (neteisingai pateiktos deklaracijos) jos laikomos sandėlyje ilgiau, gali būti taikomas papildomas sandėliavimo mokestis.

7.8.2 Jei siuntos vertė yra didesnė nei 150 eur, yra taikomi papildomi importo muito mokesčiai nuo siuntos vertės bei kategorijos.

7.9 Sandėliavimas trečiųjų šalių sandėlyje:

 • Kai siuntos jau yra trečiųjų šalių sandėlyje ir dėl kliento kaltės (nėra pateiktos deklaracijos arba neteisingai pateiktos deklaracijos) jos laikomos sandėlyje ilgiau nei 5 d.d., taikomas papildomas sandėliavimo mokestis - kiekvienai siuntai 2 eur už kiekvieną dieną. 
 • Nepateikus informacijos arba pateikus nepilną/netikslią informacija, siuntos per 30 dienų nuo siuntos įvedimo į sistemą, bus sunaikintos. 
 • Jei siuntos buvo sunaikintos praėjus 30 dienų terminui, pretenzijos nepriimamos ir jokie patirti nuostoliai nekompensuojami. 
 • Nepateiktoms deklaracijoms bus taikomi sandėliavimo mokesčiai trečiųjų šalių sandėlyje.

8. Prekių nupirkimo paslauga

8.1 UAB Pigu Perku Group yra tarpininkas tarp prekės pardavėjo ir pirkėjo, todėl UAB Pigu Perku Group nėra prekių pardavėjas ir neatsako už sėkmingą prekės pristatymą iki UAB Pigu Perku Group sandėlio užsienio šalyse, prekės kokybę, įpakavimą ir už kitus su UAB Pigu Perku Group teikiamomis paslaugomis nesusijusius dalykus. Kilus nesklandumams tarp pirkėjo ir pardavėjo, UAB Pigu Perku Group, laiku gavę pranešimą iš pirkėjo dėl kilusių problemų, gali pasiūlyti tik komunikacinio pobūdžio pagalbą. Esant poreikiui UAB Pigu Perku Group gali atsiųsti visus reikalingus apmokėjimo patvirtinimus.

8.2 Kiekvienos parduodamos prekės savybės nurodomos užsienio elektroninės parduotuvės prekės pardavėjo, prie kiekvienos prekės aprašymo. UAB Pigu Perku Group neatsako už tai, kad užsienio elektroninėse parduotuvėse esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ar spalvos.

8.3 Užsienio elektroninių parduotuvių pardavėjai, pagal savo šalies teisės aktus, tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią įsigytų daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos yra nurodomos prekių aprašymuose.

8.3.1 Detalesnė informacija, susijusi su prekių garantinėmis sąlygomis, pateikiama užsienio elektroninių parduotuvių aprašymuose.

8.4 UAB Pigu Perku Group savo esme yra atsiskleidęs tarpininkas (PVM įstatymo 2 str. 6 dalis), todėl gali išrašyti sąskaitas tik už tarpininkavimo paslaugas (PVM įstatymo 16 str. 1 dalis). Plačiau apie tai galite perskaityti Valstybinės mokesčių inspekcijos internetinėje svetainėje. 

8.5 UAB Pigu Perku Group gali išrašyti sąskaitas tik tarpininkavimo sumai, t.y. skirtumui tarp Jūsų sumokėtos sumos UAB Pigu Perku Group ir originalios prekių su pristatymu iki UAB Pigu Perku Group sandėlių užsienio šalyse sumos. Sąskaitų už Jūsų įsigytas prekes UAB Pigu Perku Group neišrašo, kadangi jų neparduoda, o tik tarpininkauja užsakant prekes iš užsienio elektroninių parduotuvių. UAB Pigu Perku Group, kliento pageidavimu, gali pardavėjo prašyti, kad pardavėjas išrašytų sąskaitą faktūrą kliento nurodytais rekvizitais ir pateiktų kitus prekių pirkimo dokumentus.

8.6 Sąskaitų už Jūsų įsigytas prekes UAB Pigu Perku Group nekoreguoja.

8.7 UAB Pigu Perku Group yra tarpininkas tarp pirkėjo bei pardavėjo ir teikia prekių nupirkimo paslaugas, tad ir sąskaitą suformuojame tik už nupirkimo paslaugą. Sąskaitą faktūrą už jūsų įsigytą prekę, jums suformuoja ją parduodanti užsienio parduotuvė. Atkreipiame dėmesį, kad sąskaita už prekę išrašoma tik fiziniams asmenims, užsakymą pateikusio asmens vardu.

8.8 Prekių nupirkimo paslaugos kaina priklauso nuo prekės vertės (jei pardavėjo pristatymas iki PirkEU sandėlio užsienyje yra mokamas, jis yra pridedamas prie prekės sumos). 

9. Prekių grąžinimas

9.1 Prekės įsigytos per Prekių nupirkimo paslaugą.

9.1.1 Prekės įsigytos per Prekių nupirkimo paslaugą, nepriklausomai nuo šalies, negali būti grąžinamos pardavėjui.

9.1.2 Jei pristatyta prekė buvo pažeista, neatitiko aprašymo ar kt., dėl prekės pardavėjo kaltės (pvz. netinkamo pakavimo) ir pardavėjas sutinka atlyginti patirtus nuostolius, mokestis už PirkEU suteiktą Prekių nupirkimo paslaugą nėra grąžinamas.

9.2 Prekių atsiųstų su PirkEU pristatymo paslauga grąžinimas pardavėjui:

 • nevykdomas į JK, Ispaniją, Italiją, Prancūziją, Nyderlandus, Čekiją ir Portugaliją;
 • vykdomas į Vokietiją, Lenkiją, Latviją.

9.3 Jeigu pardavėjo grąžinimas yra mokamas:

 • Grąžinant siuntą klientas privalo ant siuntos nurodyti savo PirkEU ID numerį.
 • Patikrinkite pardavėjo grąžinimo politiką ir suformuokite/užpildykite reikiamus dokumentus.
 • Jeigu grąžinimas yra mokamas privaloma ant siuntos nurodyti šią informaciją:
  • Gavėjas (vardas pavardė arba įmonė)
  • Gatvė ir namo nr. (jeigu yra ir buto)
  • Miestas
  • Pašto kodas
  • Telefono numeris (gavėjo)
 • Maksimalūs mokamo grąžinimo siuntos išmatavimai yra 60x40x40. Jeigu išmatavimai yra didesni, būtina kreiptis į klientų aptarnavimą dėl siuntų grąžinimo įkainio.

9.4 Jeigu pardavėjo grąžinimas yra nemokamas:

 • Grąžinant siuntą klientas privalo ant siuntos nurodyti savo PirkEU ID numerį.
 • Patikrinkite, ar kartu su siunta gavote nemokamą prekių gražinimo lipduką, grąžinimo formą. Patikrinkite pardavėjo el. parduotuvėje esančią informaciją apie grąžinimo politiką ir suformuokite/užpildykite reikiamus dokumentus. Jei pardavėjas nurodo, įdėkite grąžinimui reikalingus dokumentus į grąžinamos siuntos pakuotę ir saugiai supakuokite. 
 • Jei pardavėjas suteikia grąžinimo lipduką, kurį radote siuntoje tuomet saugiai supakuokite siuntą į gautą pardavėjo pakuotę ir ant jos užklijuokite gautą siuntos grąžinimo lipduką. 
 • Jei pardavėjas suteikia gražinimą, bet lipduko siuntoje neradote tuomet pardavėjo el. parduotuvėje sugeneruokite grąžinimo lipduko PDF formą. Saugiai supakuokite siuntą į gautą pradavėjo pakuotę ir ant jos užklijuokite atspausdintą lapą (grąžinimo lipduką).
 • Nemokamiems siuntų grąžinimams išmatavimams ribojimų nėra.

9.5 Siuntą pristatykite į Kauno arba Vilniaus atsiėmimo punktą. Ant siuntos pakuotės neturi būti likę jokių kitų nereikalingų lipdukų. Jeigu neturite galimybės pristatyti siuntos į Kauno ar Vilniaus atsiėmimo punktą, užlipdžius grąžinimo lipduką, siuntinį reikia dar kartą supakuoti/apvynioti plėvele, kad ant vienos pakuotės nebūtų 2 lipdukų (grąžinimo ir siuntimo iki Kauno, Vilniaus sandėlio). Supakuotą siuntą siuskite Lietuvoje pasirinktu kurjeriu į pagrindinį mūsų sandėlį - Europos pr. 96, Kaunas. 

10. DPD paslaugos 

10.1 DPD paslaugos Neringos srityje

DPD kurjeriai Neringos srityje pristato tik pakuotes. Norint siųsti paletes, būtina susisiekti individualiai.   
Pašto kodai, kuriems galioja priemoka siunčiantis pakuotes su DPD kurjeriu: 93012–93014, 93017, 93100–93105, 93121–93127, 93129.   
Pristatymui šiais pašto kodais yra taikomas papildomas 20,00 Eur mokestį.   
* Papildomi mokesčiai NETAIKOMI siuntoms į Nidos paštomatą (Taikos g. 4A, LT93121).

10.2 Didžiausias galimas siuntos vienos kraštinės ilgis siunčiantis per DPD kurjerius yra 3 m. Jeigu siuntos kraštinė yra ilgesnė nei 3m, gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Prašome prieš užsisakant ilgesnę nei 3m siuntą susisiekti su PirkEU klientų aptarnavimu.

11. Pinigų grąžinimas 

11.1 PirkEU nupirkimo paslaugos mokesčio grąžinimo sąlygos. 

11.1.1 Jei nupirkimas negalimas dėl UAB PIGU PERKU GROUP kaltės, Pirkėjui grąžinama 100% nupirkimo mokesčio. 

11.1.2 Jei nupirkimas negalimas dėl užsienio el. parduotuvės kaltės: 

 • El. parduotuvei iš karto atšaukus užsakymą (per 1 val.), Pirkėjui grąžinama 100% nupirkimo mokesčio.
 • El. parduotuvei užsakymą atšaukus per 1-2 d.d., Pirkėjui grąžinama 50% nupirkimo mokesčio. 
 • El. parduotuvei užsakymą atšaukus po daugiau nei 2 d.d., Pirkėjui negrąžinamas nupirkimo mokestis. 

11.1.3 Jei nupirkimas atšaukiamas dėl Pirkėjo kaltės: 

 • Pirkėjui užsakymą atšaukus per 1-2 d.d., Pirkėjui grąžinama 50% nupirkimo mokesčio. 
 • Pirkėjui užsakymą atšaukus po daugiau nei 2 d.d., Pirkėjui negrąžinamas nupirkimo mokestis. 

11.2 Negalint įvykdyti Prekių nupirkimo paslaugos, Pirkėjo sumokėtų pinigų už prekes grąžinimas įvykdomas per 7 d.d. nuo prašymo gavimo. Jei gražinamas nupirkimo paslaugos mokestis, grąžinimas įvykdomas per 7 d.d. nuo prašymo gavimo.   

12.  Klientų pretenzijos

Klientų pretenzijos nagrinėjamos 30 kalendorinių dienų.

13. Privatumo politika