Taisyklės

BENDROSIOS UAB PIGU PERKU GROUP PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS


1. Bendrųjų sąlygų taikymas

1.1 Šios Bendrosios UAB „Pigu perku group“ paslaugų teikimo sąlygos (toliau - Bendrosios sąlygos) taikomos visiems interneto svetainėje www.pirkeu.lt pateiktiems užsakymams ir bet kokia forma sudarytoms sutartis tarp „Pigu perku group“, juridinio asmens kodas 303006666, adresas Europos pr. 96 Kaunas (toliau – Bendrovė arba Paslaugų teikėjas) ir trečiųjų asmenų (toliau – Klientai). 

2. Paslaugų užsakymas

2.1 Teikdami užsakymą interneto svetainėje www.pirkeu.lt, Jūs turite susipažinti su šiomis Bendrosiomis sąlygomis ir patvirtinti sutikimą su Jomis.  

2.2. Interneto svetainėje www.pirkeu.lt galite užsakyti šias paslaugas:
2.2.1. Siuntų gabenimo paslauga;
2.2.2. Tarpininkavimo įsigyjant prekes paslauga;
2.2.3. Siuntų grąžinimo paslauga.

2.3. Jūs galite patikti užsakymą užpildydami užsakymo formą interneto svetainėje arba www.pirkeu.lt arba kreiptis Paslaugų teikėją el. paštu.

2.4. Užsakant paslaugas internetu, sutartis laikoma sudaryta ir įsigaliojusia nuo to momento, kai pirkėjas užsiregistruoja ir pažymi varnele, kad sutinka su šiomis Bendrosiomis sąlygomis ir  įsipareigoja jų laikytis. Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Bendrovės duomenų bazėje.    

2.5. Pirkėjas patvirtindamas tapatybę, nuo to momento, sutinka, kad UAB Pigu Perku Group tvarkys asmens duomenis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679.  UAB Pigu Perku Group veikia, kaip  duomenų tvarkytojas, savo kliento, veikiančio kaip duomenų valdytojas vardu. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos 

3.1. Pirkėjas registracijos metu privalo pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją Bendrovei.

3.2. Užsakymo langelyje Pirkėjas pažymėjęs „sutinku su svetainės taisyklėmis“ ir paspaudęs mygtuką „registruotis“, Pirkėjas patvirtina, kad su šiomis Bendrosiomis sąlygomis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

3.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti Bendrovei gabenti lengvai dūžtančių, greitai gendančių ir (ar) neatsparių temperatūrų svyravimui prekių. Jeigu Pirkėjas vis dėlto perduota tokias prekes, tokiu atveju Paslaugų teikėjas nelaikomas atsakingu dėl tokių siuntų apgadinimo, jeigu prekės pristatytos su nepažeista pakuote.

3.4. Pirkėjas patvirtina ir garantuoja, kad nesiųs prekių, kurios draudžiamos gabenti pagal Lietuvos Respublikos įstatomus, taip pat akcizinių prekių, draudžiamų prekių, kurių apyvarta uždrausta ar apribota, kurias draudžiama išvežti iš Vokietijos, Ispanijos, Lenkijos, JK, Prancūzijos, Italijos, Latvijos, Nyderlandų, Čekijos, Portugalijos ir Japonijos pagal Vokietijos, Ispanijos, Lenkijos, JK, Prancūzijos, Italijos, Latvijos, Nyderlandų, Čekijos, Portugalijos ir Japonijos pagal galiojančius vietos įstatymus:

 • radioaktyvių, sprogių, ėdžių, nuodingų, degių, šalčiui neatsparių, stipraus kvapo arba tepių medžiagų;
 • sprogmenų ir fejerverkų;
 • nesandariai uždarytų ar dužių talpų su skysčiais;
 • greitai gendančių maisto ir ne maisto produktų;
 • pinigų (monetų, banknotų) jų ekvivalentų, kredito bei išankstinio apmokėjimo kortelių, banko čekių, tuščių čekių, akcijų, obligacijų, vekselių, dovanų kortelių, renginių bilietų, loterijos bilietų, aktyvuotų SIM kortelių mobiliesiems telefonams,asmens dokumentų;
 • brangiųjų metalų ir brangiųjų akmenų, antikvarinių daiktų, meno kūrinių;
 • gyvų gyvūnų, paukščių;
 • tinkamai neįpakuotų aštrių ir pjaunančių daiktų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų (įskaitant vaistines kanapes);
 • sprogmenų, ginklų, šaudmenų ir jų dalių;
 • tabako gaminių ir alkoholinių gėrimų;
 • produktų, kurių sudėtyje yra alkoholio;
 • rūkomų produktų (pvz. e-cigarečių aromatai, skystis cigaretėms ir t.t.);
 • daiktus su įžeidžiančio ar nepadoraus pobūdžio užrašais ar atvaizdais;
 • aerozolių;
 • suklastotų prekių, pažeidžiančių intelektinės nuosavybės teises (INT);
 • banderolių / mokesčių lipdukų;
 • biologinių medžiagų ir infekcijų sukėlėjų;
 • dujų balionų;
 • gesintuvų;
 • juvelyrinių dirbinių ir laikrodžių (išskyrus bižuteriją);
 • magnetų ir kitų daiktų, turinčių feromagnetinių medžiagų;
 • naftos;
 • medžioklės (gyvūnų) trofėjų, gyvūnų dalių (oda, kaulai, ragai, kailis), gyvūnų liekanų arba gyvūninės kilmės produktų neskirtų vartoti žmonėms;
 • padirbtos valiutos;
 • pavienių (neįmontuotų) oro pagalvių;
 • pavienių baterijų;
 • pavojingų bei degių medžiagų (pagal IATA reikalavimus);
 • pornografinio ir kito įžeidžiančio turinio turinčių daiktų;
 • receptinių ir nereceptinių vaistų siunčiantis ne Europos sąjungoje;
 • saugos diržų;
 • sauso ledo;
 • augalų (tik sėklas);
 • savaime prisipučiančių gelbėjimosi liemenių;
 • tauriųjų metalų;
 • variklių, generatorių ir pavarų dėžių ar kitų automobilių detalių, kuriose yra kuro;
 • žmonių organų, embrionų bei palaikų, įskaitant pelenus;
 • visų daiktų, kurių transportavimas yra uždraustas įstatymų kilmės, tranzito ar paskirties šalyje (pvz. dramblio kaulo gaminiai);
 • kitus daiktus, kuriuos draudžiama siųsti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir išvežti iš Vokietijos, JK, Lenkijos, Prancūzijos, Ispanijos, Italijos, Latvijos, Nyderlandų, Čekijos, Portugalijos ir Japonijos pagal Vokietijos, JK, Lenkijos, Prancūzijos, Ispanijos, Italijos, Latvijos, Nyderlandų, Čekijos, Portugalijos ir Japonijos įstatymus.

3.5. Pirkėjas patvirtina ir garantuoja, kad prekės, kurios siunčiamos į Lietuvą yra visiškai apmokėtos. Prie siuntos turi būti pateikiamas pirkimo pardavimo kvitas ar sąskaita faktūra. Pažeidus įsipareigojimą, pirkėjas turi atlyginti nuostolius Bendrovei.  

3.6. Pirkėjas sutinka, kad neatsiimtos ir neidentifikuotos siuntos, praėjus 3 mėnesių sandėliavimo laikotarpiui būtų utilizuojamos ir (ar) realizuojamos nemokant jokios kompensacijos Pirkėjui. Realizavus prekes pirmiausia yra padengiamos prekių sandėliavimo išlaidos ir kaštai.  

3.7. Pirkėjas įsipareigoja siuntas atsiimti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo atvykimo į Lietuvą, t.y. pasikeitus siuntos statusui – Siunta skirstymo centre (Lietuva). Siuntos neatsiėmus per 30 kalendorinių dienų nuo siuntos atvyko į Lietuvą dienos, už kiekvieną papildomą saugojimo dieną taikomas 1 eur mokestis. Šis mokestis skaičiuojamas atskirai kiekvienai pirkėjo siuntai.

3.8. Pirkėjas patvirtindamas tapatybę sutinka gauti informacinio tipo elektroninius laiškus apie siuntos statuso pasikeitimus, svarbią informaciją apie  pasikeitimus. Informacija siunčiama iki jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.  

3.9. Pirkėjas privalo apmokėti visas išlaidas (siuntos vertė, siuntimo išlaidos ir t.t.) susijusias su siunta iki siuntos pristatymo į UAB Pigu Perku Group sandėlius užsienyje. Siuntos, kurių išlaidos pristatymo į užsienio sandėlį metu yra neapmokėtos arba nepilnai apmokėtos, nebus priimamos ir klientas pretenzijų dėl tokių siuntų pateikti negalės. Visos siuntos privalo būti apmokėtos iki pristatymo į UAB Pigu Perku Group užsienio sandėlius.

3.10. Jei siunta yra nestandartinių matmenų prieš siuntos pristatymą turite susisiekti su mūsų klientų aptarnavimų. Jei siuntos ilgio išmatavimai yra didesni nei 220 cm reikėtų kreiptis asmeniškai į mūsų klientų aptarnavimą. 

3.11. Gavėjas siuntą turi atsiimti su pilna pakuote įskaitant paletę ar kt. pakavimo priemones, su kuriomis siunta buvo pristatyta.

4. Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos

4.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo prekes iš Vokietijos, Ispanijos, Lenkijos, JK, Prancūzijos, Italijos, Latvijos, Nyderlandų, Čekijos, Portugalijos ir Japonijos ir pristatyti jas į Lietuvą ir sudaryti galimybę Pirkėjui atsiimti prekes užsakyme nurodytu būdu.

4.2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos Pirkėjo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos kietiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus įstatymo numatytus atvejus.

4.3. Paslaugų teikėjas neatsako, jeigu Prekės nėra perduodamos Paslaugų teikėjui, arba jeigu yra perduodamos prekės su pažeista pakuote (sugadintos ar pažeistos prekės). Tokiu atveju Paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti priimti Prekes ir informuoja apie tai Pirkėją.

4.4. Paslaugų teikėjui kilus įtarimui dėl siuntos turinio, pasiliekame teisę siuntas patikrinti, arba esant didelio tūrio pakuotei, jas perpakuoti.

4.5. Jei  siuntoje yra draudžiamų siųsti daiktų,  Paslaugų teikėjas tokią siuntą grąžina siuntėjui arba informuoja kompetentingą instituciją įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

4.6. Paslaugų teikėjas neatsako už siuntų nepristatymą, jeigu nurodytas neteisingas adresas, gavėjas atsisako priimti pašto siuntą. Tokiu atveju siunta yra saugome šios Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais.

4.7. Paslaugų teikėjas atsisako priimti siuntas iš trečiųjų šalių į Europos sandėlius. Trečiųjų šalių sandėliuose priimame siuntas tik tos trečiosios šalies.

4.8. Paslaugų teikėjas neatsako už per klaidą priimtas siuntas su šiame skyriuje nurodyto turinio daiktais. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kurioje stadijoje nustatyta tvarka sustabdyti vežimą ir patikrinti pakuotės turinį, surašant komisijos aktą, jeigu turi įtarimą, kad siuntoje yra uždrausti vežti daiktai, kurie gali kelti pavojų žmonių sveikatai ar kitoms siuntoms, draudžiami vežti kitų valstybių teritorija. Kilus įtarimui, jog pirkėjas gali pažeisti Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Jungtinės karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Ispanijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Nyderlandų Federacinė Valstybė, Čekijos Respublikos, Portugalijos Respublikos ar Japonijos įstatymus Paslaugų teikėjas gali atsisakyti priimti siuntas, o jei buvo priimtos grąžinti pardavėjui. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas imasi visų būtinų saugumo priemonių. Pirkėjas turi pareigą atlyginti visas dėl to Paslaugų teikėjo patirtas išlaidas ir nuostolius. 

4.9. Paslaugų teikėjas paruošia užsakymą atsiėmimui/išsiuntimui tik tuomet, kai visos jame esančios siuntos yra gautos į siuntų skirstymo centrą

4.10. Renkantis pristatymą per mūsų partnerių tarnybas (DPD, Omniva), siuntos pristatymo metu Pirkėjas arba Pirkėjo atstovas kartu su transporto įmonės atstovu privalo patikrinti siuntos išorinę būklę pristatymo metu. Priėmus prekę be pretenzijų, bus laikoma, kad prekių būklė buvo tinkama pristatymo momentu.  

4.11. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus. Vėliausiai pretenziją apie pažeidimus ar kitus neatitikimus pateikite per 24 val. nuo siuntos gavimo valandos (nuo tada, kai siuntos gavimą patvirtinate parašu kurjeriui).  Pirkėjui ar Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos, jei neįrodoma priešingai.

4.12. Pasirinkę pristatymą į mūsų parterių (DPD/Omniva) paštomatus siuntą privalote patikrinti prie paštomato, siuntos atsiėmimo metu. Jeigu pastebėjote, jog siunta yra pažeista, nedelsiant kreipkitės į Bendrovę. Susisiekus su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi, jums bus suteikta visa reikalinga informacija, norint pateikti pretenziją kurjerių tarnybai.

4.13. Paslaugų teikėjo atsakomybė prasideda tik nuo to momento, kai Paslaugų teikėjo atstovas priimta siuntą užsienio sandėlyje. Jei siunta buvo netinkamai supakuota ir transportavimo metu pažeista, dėl netinkamo pakavimo, Bendrovė nėra atsakingi už žalos atlyginimą klientui, net jei siunta buvo priimta.

4.14. Pasikeitus Bendrovės sandėlio adresui ar sandėliui užsidarius, siuntos, kurios bus pristatytos į sandėlį po nurodyto termino, nebus laikoma Bendrovės atsakomybe.

14.15. Bendrovė įsipareigoja gautas siuntas Europos sąjungos šalyje, artimiausiu numatytu siuntų išvežimo laiku, išvežti į Lietuvą, nepriklausomai nuo to ar klientas jau apmokėjo už transportavimo paslaugą, kadangi siuntos užsienio šalyje nėra sandėliuojamos.

5. Prekių pakuotė

5.1. Siuntos į mūsų sandėlius privalo pasiekti tinkamai supakuotos ir nepažeistos (be defektų), nes kitu atveju Bendrovė neprisiima atsakomybės už transportavimo metu apgadintas siuntas bei nekompensuoja patirtų nuostolių.

5.2. Visos siuntos privalo turėti išorinį įpakavimą, pritaikytą pagal pakuotės turinio specifines savybes ir tinkamą siuntos gabenimui kelių transportu. Tinkamas siuntos įpakavimas yra toks, kai nepažeidus pakuotės neįmanoma pasiekti bei sugadinti viduje esančios prekės. Pakuotė turi apsaugoti turinį taip, kad jis nebūtų pažeidžiamas dėl spaudimo, transportavimo kartu su kitomis siuntomis bei tolimesnio administravimo. Taip pat pakuotė privalo užtikrinti, jog nebus keliamas pavojus žmonėms, kitoms siuntoms, įrenginiams, transportui ir pan.

5.3. Netinkamai supakuotos siuntos gali būti nepriimtos arba gali būti taikomas papildomas pakavimo mokestis. 

5.4. Siuntos įpakavimo reikalavimai: 

 • standumas ir stabilumas;
 • užpildymas;
 • sandarumas;
 • užklijavimas.

Plačiau apie tai -  TINKAMAS PAKAVIMAS.

5.5. Jei siunta buvo netinkamai supakuota ir transportavimo metu pažeista, dėl netinkamo pakavimo, Bendrovė nėra atsakingas už žalos atlyginimą klientui, net jei siunta buvo priimta.

5.6. Draudimas taikomas tik tinkamai supakuotai siuntai.

5.7. Jeigu siunta yra netinkamai įpakuota, priklausomai nuo prekės, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

5.8. Rekomenduojama, kad krovinys, kurio svoris viršija 30 kg, būtų supakuotas ant padėklo ar į tokią tarą, kuri leistų krovimo darbams naudoti įprastą mechanizuotą krovimo techniką (elektrokrautuvą ar hidraulinį rankinį keltuvą) ir taip padėtų išvengti bet kokių apgadinimų.

6. Mokėjimo tvarka    

6.1. Visi mokėjimai, priklausomai nuo Jūsų pasirinkto mokėjimo būdo, yra atliekami pavedimu į interneto svetainėje nurodytą Bendrovės arba Bendrovės įgalioto trečiojo asmens Paysera LT, UAB, teikiančio mokėjimo paslaugas, banko sąskaitą.

6.2. Bendrovė sąskaitų už transportavimo paslaugas nekoreguoja. Atkreipiame dėmesį, kad būtina pasirinkti sąskaitos gavėjo duomenis prieš atliekant mokėjimą.

7. Atsakomybė

7.1. Bendrovės atsakomybė už siuntų gabenimą ir grąžinimą yra ribojama pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (CMR konvencija).

7.2. Bendrovės atsakomybė už tarpininkavimo paslaugą yra ribojama tiesioginiais nuostoliais, tačiau bendra atsakomybė negali viršyti paslaugų kainos už šią paslaugą.

7.3. Bendrovė yra apdraudusi vežėjo civilinę atsakomybę   „ERGO Insurance SE Lietuvos filiale“ pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (CMR konvencija), kuri yra ribota. Vežėjo atsakomybė pagal CMR konvenciją yra ribojama 8,33 SDR už kiekvieną siuntos kilogramą dydžiu, kas sudaro apie 10 eurų už 1 kilogramą.

7.4. Jeigu Jūsų siuntos vertė yra didesnė nei nurodyta 7.1 p., Bendrovė rekomenduoja Jums apdrausti siuntą prekių draudimu (papildomas draudimas). Apdraudus siuntą papildomus draudimu, draudimas atlygins Jums visą prekės vertę siuntos praradimo ar sugadinimo atveju.

7.5. Jeigu Jūs atsisakote drausti siuntas papildomu draudimu, laikoma, kad Jūs suprantate ir sutinkate, kad siuntos praradimo ar sugadinimo atveju Bendrovės atsakomybė bus ribojama 8,33 SDR už kiekvieną siuntos kilogramą dydžiu, kas sudaro apie 10 eurų už 1 kilogramą.

7.6. Draudimo  suma negali viršyti tikrojo pirkinio vertės. Už apgaulingą didesnės  siuntos vertės, nei yra iš tikrųjų, nurodymą ar klastojimą siuntėjas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

7.7. Jei siunta atsiimama atsiėmimo punkte, siunta turi būti apžiūrėta atsiėmimo metu. Kitu atveju, siuntos draudimas gali būti netaikomas.

7.8. Draudimas galioja transportavimui iki skirstymo centro. Jei užsisakomas pristatymas per kurjerį ar paštomatą, draudimo atsakomybę perima  trečioji šalis atliekanti pristatymą.

8. Siuntų deklaracijos iš trečiųjų šalių

8.1. Bendrovė juridinių asmenų siuntų iš trečiųjų šalių deklaracijų pateikimo nevykdo. Pateikiamos tik fizinių asmenų deklaracijos.

8.2. Klientas privalo deklaruoti siuntinius iš trečiųjų šalių per 24 val. nuo siuntos įvedimo į sistemą.

8.2. PVM importo deklaracijas siuntoms iš Jungtinės Karalystės bei Japonijos formuoja ir pateikia tarpininkavimo paslaugas teikianti įmonė. Siuntos deklaravimo dokumentai nėra viešai prieinami ar pateikiami pirkeu.lt svetainėje. Pirkeu.lt siuntų deklaravimo paslaugą teikiantys tarpininkai siuntos deklaravimo dokumentą gali pateikti kliento prašymu. Šį prašymą klientas turi teikti el. paštu: [email protected].

8.3. Siuntoms iš trečiųjų šalių yra taikomas muito mokestis, kurio dydis priklauso nuo prekės kategorijos.

8.4. Prekių, kurių dėl akcizo ar specialių transportavimo poreikių Bendrovė negali transportuoti į Lietuvą, pvz: alkoholis, parfumerijos gaminiai, grąžinamos pardavėjui arba klientas siuntą gali nukreipti į norimą atsiėmimo tašką trečiosios šalies viduje. Administravimo įkainis 20 eurų, jei klientas atsiunčia grąžinimo siuntos lipduką su užsakytu kurjerio atvykimu (siuntos paėmimui). Jeigu siuntos lipduku rūpinasi  UAB Pigu Perku Group, grąžinimo kaina - 20 eurų + išsiuntimo išlaidos. Pirkėjas sutikdamas su taisyklėmis įsipareigoja, jog nesiųs:

 • radioaktyvių, sprogių, ėdžių, nuodingų, degių, šalčiui neatsparių, stipraus kvapo arba tepių medžiagų;
 • nesandariai uždarytų ar dužių talpų su skysčiais;
 • greitai gendančių maisto ir ne maisto produktų;
 • pinigų, obligacijų, monetų, brangiųjų metalų ir brangiųjų akmenų, vertybinių popierių, antikvarinių daiktų, asmens dokumentų;
 • gyvų gyvūnų, paukščių;
 • tinkamai neįpakuotų aštrių ir pjaunančių daiktų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų;
 • sprogmenų, ginklų, šaudmenų ir jų dalių;
 • tabako gaminių, nikotino pagalvėlių, elektrinių cigarečių (įskaitant vienkartines) ir kaitinamojo tabako įrenginių / sistemų ir alkoholinių gėrimų;
 • daiktus su įžeidžiančio ar nepadoraus pobūdžio užrašais ar atvaizdais;
 • dezinfekcinius skysčius ir kitas tokio pobūdžio priemones;
 • kūno dezodorantus ir priemones nuo prakaitavimo (antiperspirantai);
 • parfumerijos ir jos gaminių;
 • patalpų oro kvepinimo arba gaivinimo preparatus;
 • kitus daiktus, kuriuos draudžiama siųsti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir išvežti iš Jungtinės Karalystės pagal Jungtinėje Karalystėje galiojančius įstatymus.

8.5. Dovanų bei kitų daiktų, nesiunčiame iš trečiųjų šalių, kurių vertės negalima pagrįsti dokumentu.

8.6. Jeigu informacija deklaracijoje yra pateikta klaidingai ir kylą įtarimų dėl duomenų tikslumo, bet kuriuo metu galimas siuntos patikrinimas ir esant klaidingai informacijai, siuntos kelias gali būti nutraukiamas tą pačią akimirką.

8.7. Trečiųjų šalių deklaracijų dokumente būtinai turi būti nurodyta ši informacija:

 • siuntėjo/pardavėjo informacija;
 • sąskaitos/pirkimo data;
 • sąskaitos/pirkimo užsakymo numeris;
 • visa suma ir valiuta;
 • suma už transportavimą ir produktus.

8.8. Siuntos iš trečiųjų šalių į Lietuvą bus siunčiamos tik su patvirtintomis deklaracijomis. Siuntos iš trečiųjų šalių sandėlio gali būti transportuojamos į Lietuvą tik su patvirtintomis deklaracijomis, kurios yra patvirtintos ne vėliau kaip 24 val. iki numatytos siuntų išvežimo datos.

8.9. Dėl deklaracijos duomenų neatitikimų gali būti taikomi papildomi administravimo mokesčiai. 

8.9.1. Kai siuntos jau yra muitinės sandėlyje ir dėl kliento kaltės (neteisingai pateiktos deklaracijos) jos laikomos sandėlyje ilgiau, gali būti taikomas papildomas sandėliavimo mokestis.

8.9.2. Jei siuntos vertė yra didesnė nei 150 eur, yra taikomi papildomi importo muito mokesčiai nuo siuntos vertės bei kategorijos.

8.10. Sandėliavimas trečiųjų šalių sandėlyje:

 • Kai siuntos jau yra trečiųjų šalių sandėlyje ir dėl kliento kaltės (nėra pateiktos deklaracijos arba neteisingai pateiktos deklaracijos) jos laikomos sandėlyje ilgiau nei 5 d.d., taikomas papildomas sandėliavimo mokestis - kiekvienai siuntai 2 eur už kiekvieną dieną. 
 • Nepateikus informacijos arba pateikus nepilną/netikslią informacija, siuntos per 30 dienų nuo siuntos įvedimo į sistemą, bus sunaikintos. 
 • Jei siuntos buvo sunaikintos praėjus 30 dienų terminui, pretenzijos nepriimamos ir jokie patirti nuostoliai nekompensuojami. 
 • Nepateiktoms deklaracijoms bus taikomi sandėliavimo mokesčiai trečiųjų šalių sandėlyje.

9. Tarpininkavimo įsigyjant prekes paslauga

9.1. Bendrovė veikia kaip tarpininkas tarp prekės pardavėjo ir pirkėjo (Jūsų), todėl Bendrovė nėra prekių pardavėjas ir neatsako už prekės gabenimą iki Bendrovės sandėlio užsienio šalyse, prekės kokybę, įpakavimą ir už kitus su Bendrovės teikiamomis paslaugomis nesusijusius dalykus. Kilus nesklandumams tarp pirkėjo ir pardavėjo, Bendrovė, laiku gavusi pranešimą iš pirkėjo dėl kilusių problemų, gali pasiūlyti tik komunikacinio pobūdžio pagalbą. Esant poreikiui Bendrovė gali atsiųsti visus reikalingus apmokėjimo patvirtinimus.

9.2. Kiekvienos parduodamos prekės savybės nurodomos užsienio elektroninės parduotuvės prekės pardavėjo, prie kiekvienos prekės aprašymo. Bendrovė neatsako už tai, kad užsienio elektroninėse parduotuvėse esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ar spalvos.

9.3. Užsienio elektroninių parduotuvių pardavėjai, pagal savo šalies teisės aktus, tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią įsigytų daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos yra nurodomos prekių aprašymuose.

9.4. Detalesnė informacija, susijusi su prekių garantinėmis sąlygomis, pateikiama užsienio elektroninių parduotuvių aprašymuose.

9.5. Bendrovė veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas (PVM įstatymo 2 str. 6 dalis), todėl gali išrašyti sąskaitas tik už tarpininkavimo paslaugas (PVM įstatymo 16 str. 1 dalis). Plačiau apie tai galite perskaityti Valstybinės mokesčių inspekcijos internetinėje svetainėje.

9.6. Bendrovė gali išrašyti sąskaitas tik tarpininkavimo sumai, t.y. skirtumui tarp Jūsų sumokėtos sumos Bendrovei ir originalios prekių su pristatymu iki Bendrovės sandėlių užsienio šalyse sumos. Sąskaitų už Jūsų įsigytas prekes Bendrovė neišrašo, kadangi jų neparduoda, o tik tarpininkauja užsakant prekes iš užsienio elektroninių parduotuvių. Bendrovė, kliento pageidavimu, gali pardavėjo prašyti, kad pardavėjas išrašytų sąskaitą faktūrą kliento nurodytais rekvizitais ir pateiktų kitus prekių pirkimo dokumentus.

9.7. Bendrovė veikia kaip tarpininkas tarp pirkėjo bei pardavėjo ir teikia prekių nupirkimo paslaugas, tad ir sąskaitą suformuojame tik už nupirkimo paslaugą. Sąskaitą faktūrą už jūsų įsigytą prekę, jums suformuoja ją parduodanti užsienio parduotuvė. Sąskaitų už Jūsų įsigytas prekes Bendrovė nekoreguoja.

9.8. Prekių nupirkimo paslaugos kaina priklauso nuo prekės vertės (jei pardavėjo pristatymas iki Bendrovės sandėlio užsienyje yra mokamas, jis yra pridedamas prie prekės sumos).

10. Prekių grąžinimas

10.1. Bendrovė teikia prekių grąžinimo paslaugą tik toms prekėms, kurios buvo įsigytos teikiant tarpininkavimo paslaugą įsigyjant prekes.

10.2. Prekės įsigytos per Bendrovės teikiamą tarpininkavimo paslaugą, nepriklausomai nuo šalies, negali būti grąžinamos pardavėjui.

10.3. Jei pristatyta prekė buvo pažeista, neatitiko aprašymo ar kt., dėl prekės pardavėjo kaltės (pvz. netinkamo pakavimo) ir pardavėjas sutinka atlyginti patirtus nuostolius, mokestis už Bendrovės suteiktą Prekių nupirkimo paslaugą nėra grąžinamas.

10.4. Prekių atsiųstų taikant siuntų gabenimo paslaugą grąžinimas pardavėjui:

 • nevykdomas į JK, Ispaniją, Italiją, Prancūziją, Nyderlandus, Čekiją ir Portugaliją;
 • vykdomas į Vokietiją, Lenkiją, Latviją.

10.5. Jeigu Pirkėjas turi apmokėti prekės grąžinimo pardavėjui išlaidas:

 • Grąžinant siuntą klientas privalo ant siuntos nurodyti savo Bendrovės nurodytą ID numerį.
 • Patikrinkite pardavėjo grąžinimo politiką ir suformuokite/užpildykite reikiamus dokumentus.
 • Jeigu grąžinimas yra mokamas privaloma ant siuntos nurodyti šią informaciją:
  • Gavėjas (vardas pavardė arba įmonė)
  • Gatvė ir namo nr. (jeigu yra ir buto)
  • Miestas
  • Pašto kodas
  • Telefono numeris (gavėjo)
 • Maksimalūs mokamo grąžinimo siuntos išmatavimai yra 60x40x40. Jeigu išmatavimai yra didesni, būtina kreiptis į klientų aptarnavimą dėl siuntų grąžinimo įkainio.

10.6. Jeigu prekės grąžinimas pardavėjui yra nemokamas:

 • Grąžinant siuntą klientas privalo ant siuntos nurodyti savo PirkEU ID numerį.
 • Patikrinkite, ar kartu su siunta gavote nemokamą prekių gražinimo lipduką, grąžinimo formą. Patikrinkite pardavėjo el. parduotuvėje esančią informaciją apie grąžinimo politiką ir suformuokite/užpildykite reikiamus dokumentus. Jei pardavėjas nurodo, įdėkite grąžinimui reikalingus dokumentus į grąžinamos siuntos pakuotę ir saugiai supakuokite. 
 • Jei pardavėjas suteikia grąžinimo lipduką, kurį radote siuntoje tuomet saugiai supakuokite siuntą į gautą pardavėjo pakuotę ir ant jos užklijuokite gautą siuntos grąžinimo lipduką. 
 • Jei pardavėjas suteikia gražinimą, bet lipduko siuntoje neradote tuomet pardavėjo el. parduotuvėje sugeneruokite grąžinimo lipduko PDF formą. Saugiai supakuokite siuntą į gautą pardavėjo pakuotę ir ant jos užklijuokite atspausdintą lapą (grąžinimo lipduką).
 • Nemokamiems siuntų grąžinimams išmatavimams ribojimų nėra.

10.7. Siuntą pristatykite į Kauno arba Vilniaus atsiėmimo punktą. Ant siuntos pakuotės neturi būti likę jokių kitų nereikalingų lipdukų. Jeigu neturite galimybės pristatyti siuntos į Kauno ar Vilniaus atsiėmimo punktą, užlipdžius grąžinimo lipduką, siuntinį reikia dar kartą supakuoti/apvynioti plėvele, kad ant vienos pakuotės nebūtų 2 lipdukų (grąžinimo ir siuntimo iki Kauno, Vilniaus sandėlio). Supakuotą siuntą siuskite Lietuvoje pasirinktu kurjeriu į pagrindinį mūsų sandėlį - Europos pr. 96, Kaunas.

11. DPD paslaugos 

11.1. DPD paslaugos Neringos srityje: DPD kurjeriai Neringos srityje pristato tik pakuotes. Norint siųsti paletes, būtina susisiekti individualiai.   Pašto kodai, kuriems galioja priemoka siunčiantis pakuotes su DPD kurjeriu: 93012–93014, 93017, 93100–93105, 93121–93127, 93129.   
Pristatymui šiais pašto kodais yra taikomas papildomas 20,00 Eur mokestį.   
* Papildomi mokesčiai NETAIKOMI siuntoms į Nidos paštomatą (Taikos g. 4A, LT93121).

11.2. Didžiausias galimas siuntos vienos kraštinės ilgis siunčiantis per DPD kurjerius yra 3 m. Jeigu siuntos kraštinė yra ilgesnė nei 3m, gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Prašome prieš užsisakant ilgesnę nei 3m siuntą susisiekti su PirkEU klientų aptarnavimu.

12. Pinigų grąžinimas 

12.1. Bendrovės tarpininkavimo paslaugos įsigyjant prekes grąžinimo sąlygos. 

12.1.1. Jei nupirkimas negalimas dėl Bendrovės kaltės, Pirkėjui grąžinama 100% nupirkimo mokesčio. 
12.1.2. Jei prekės nupirkimas negalimas dėl užsienio el. parduotuvės kaltės: 

 • El. parduotuvei iš karto atšaukus užsakymą (per 1 val.), Pirkėjui grąžinama 100% nupirkimo mokesčio.
 • El. parduotuvei užsakymą atšaukus per 1-2 d.d., Pirkėjui grąžinama 50% nupirkimo mokesčio.
 • El. parduotuvei užsakymą atšaukus po daugiau nei 2 d.d., Pirkėjui negrąžinamas nupirkimo mokestis. 

12.1.3. Jei nupirkimas atšaukiamas dėl Pirkėjo kaltės:

 • Pirkėjui užsakymą atšaukus per 1-2 d.d., Pirkėjui grąžinama 50% nupirkimo mokesčio. 
 • Pirkėjui užsakymą atšaukus po daugiau nei 2 d.d., Pirkėjui negrąžinamas nupirkimo mokestis. 

12.1.4. Negalint įvykdyti Prekių nupirkimo paslaugos, Pirkėjo sumokėtų pinigų už prekes grąžinimas įvykdomas per 7 d.d. nuo prašymo gavimo. Jei gražinamas nupirkimo paslaugos mokestis, grąžinimas įvykdomas per 7 d.d. nuo prašymo gavimo.   

13. Atsiskaitymas e-wallet

13.1 Vartotojas, prisijungęs prie savo Pirkeu.lt paskyros, gali papildyti e-wallet nustatytomis sumomis nuo 25 iki 500 EUR.

13.2 Vartotojas, papildęs e-wallet pasirinkta suma, gauna 5% dovanų nuo papildytos sumos. Pavyzdžiui, jei vartotojas papildys e-wallet 100 eurų, iš viso jis turės ir galės panaudoti 105 eurus.

13.3 Vartotojas, naudodamas e-wallet lėšas, gali padengti pilną krepšelio sumą.

13.4 Papildžius e-wallet ir gavus papildomus 5%, jie turi būti panaudoti per 12 mėnesių, o praėjus šiam terminui  yra anuliuojami.

13.5 Lėšos, kurias įnešė vartotojas, gali būti grąžintos vartotojui bet kuriuo metu, gavus vartotojo prašymą.

13.6  5% nėra grąžinami ar keičiami į pinigus.

13.7 Lėšų grąžinimo atveju, yra taikomas administracinis fiksuoto dydžio mokestis - 4.99 EUR. 

14. Pretenzijų pateikimas

14.1. Visus pranešimus ir pretenzijas dėl Bendrovės paslaugų prašome siųsti el. paštu: [email protected].

14.2. Prie laiško būtina pridėti pretenzijoje nurodytas aplinkybes pagrindžiančius dokumentus. Pretenzijas gali pateikti tik paslaugas užsakęs asmuo arba tinkamai įgaliotas atstovas.

14.3. Klientų pretenzijos nagrinėjamos 30 kalendorinių dienų.

14.4. Prašymą/skundą dėl iš "UAB Pigu Perku Group" įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams regionuose) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ ar Vartotojų teisių informacinėje sistemoje (VTIS)